இடமாற்ற அறிவிப்பு

நான் புதிய தளத்திற்கு மாறி இருக்கிறேன். இனி என் இருப்பிடம்

http://blog.sanjaigandhi.com

Monday, 16 April, 2007

காத்திருங்கள்...

காத்திருங்கள்.
கலை கட்ட போகுது....
நாம் போகிற போக்கில் பார்த்ததயும்
கேட்டதயும்
ரசித்ததயும்
உங்களோட
போகிற போக்கில் சொல்லிட்டே போறேன்....

Tamiler This Week